logo

ul. Nowosądecka 41, 30 - 683 Kraków

Biuro: Poniedziałki i Czwartki 16:30 – 18:30 w dolnej części domu parafialnego

Tel: 694 876 909 (czynny w godzinach dyżuru)

E-mail: maydaysto@gmail.com

Nr konta RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 64 1750 0012 0000 0000 4083 2459

Nasza Misja

Celem Stowarzyszenia jest:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

6) ochrona i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) przeciwdziałanie oraz zwalczanie niedożywienia;

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13) wypoczynek dzieci i młodzieży;

14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyka i krajoznawstwo;

18) porządek i bezpieczeństwo publiczne;

19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

20) ratownictwo i ochrona ludności;

21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocja i organizacja wolontariatu;

24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

26) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—25.;